Januar 2018

Z ARSO smo v ponovljenem postopku 5.1.2018 prejeli dopis s pozivom, da se opredelimo do stališč ARSO glede skladnosti nameravane gradnje z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (UL RS št. 51/09, 88/14 in 19/16).
ARSO je v dopisu izrazil stališče, da naslovni organ v ponovljenem postopku ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za poseg s projektom, ki je v nasprotju s pogoji in omejitvami zgoraj navedenega Odloka, zato je , skladno z drugim odstavkom 57. člena ZVO-1 , nameravani poseg v očitnem nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine in ga zato ni dovoljeno izvesti.
Poziv za izjavo 05-01-2018Na dopis smo odgovorili v roku , v 8. dneh, torej 12.1. 2018.V odgovoru smo utemeljili, da je trditev ARSO napačna. Takšno ugotovitev je sprejel naslovni organ kljub temu, da je resorno ministrstvo, torej Ministrstvo za kulturo, v okviru svoje pristojnosti odločanja, ugotovilo ravno nasprotno, da je kulturnovarstveno soglasje št. 74/2003-BV z dne 4.3.2011 izdano skladno s kulturnovarstvenim režimom, določenim v Odloku in da je isti organ (ARSO) v svojih dosedanjih odločitvah že ugotovil, da je projekt skladen z Odlokom. Takšno odločitev je naslovni organ izdal na podlago identično enakega pravnega in dejanskega stanja, kot je sedaj. Sedanje njegovo stališče kaže na arbitrarno odločanje, za katero pa upravni organ nima nobene pristojnosti.