Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Oktober 2007

Sklenitev družbene pogodbe: ustanovitelji GSA (59%), MOL (28%), OKS (13%), ustanovni kapital nekaj čez 20 mio EUR, MOL in OKS sta svoj delež prispevala z vložkom zemljišč.

November 2007 – Maj 2008

Teče projektiranje in usklajevanje rešitev, idejni projekt južnoafriške projektantske skupne Ruben Reddy maja 2008 pridobi soglasje ZVKDS, ki ga Ministrstvo za kulturo nato razveljavi. V vmesnem času je skoraj v celoti izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je po razveljavitvi soglasja ministrstva neuporabna.

Januar 2008

Restavratorski center pri ZVKDS je januarja 2008 izdelal Konservatorsko restavratorski projekt za stadion za Bežigradom v Ljubljani (EŠD 393). Pred navedenim konservatorsko – restavratorskim projektom je dr. Peter Krečič leta 1993 izdelal Umetnostnozgodovinsko valorizacijo objekta Stadion za arhitekta Jožeta Plečnika ter konservatorske smernice prenove, v katerih je zapisal, da je gradbeno stanje Stadiona alarmantno slabo. V januarju 2008 izdelani Konservatorsko restavratorski projekt ugotovitve dr. Krečiča potrjuje in opozarja na še dodatno poslabšanje gradbenega stanja kulturnega spomenika, kar za večino delov kulturnega spomenika pomeni, da jih bo potrebno razstaviti in ponovno sestaviti z novimi elementi (opečni obodni zid, roža vetrov, stranska godbena paviljona v brežino postavljene terase). Veliko tribuno ali glorieto ter stebriščno lopo ob Dunajski cesti bo potrebno celovito prenoviti in statično ojačati na mestu.

Junij – November 2008

V sodelovanju z MOL steče priprava mednarodnega arhitekturno urbanističnega natečaja. Natečaj je razpisan novembra 2008. K sodelovanju na natečaju so bili povabljeni arhitekturni biroji: Eduardo Souto de Moura, Portugalska (naknadno odpovedal sodelovanje), Dale Jones-Evans, Avstralija, GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Nemčija, Ruben Reddy Architects, Južna Afrika, Jurij Kobe, Atelier arhitekti, Bevk Perović arhitekti, Biro Ravnikar Potokar in prof. dr. Boris Leskovec, vsi Slovenija.

November 2008

Steče priprava prostorskega akta – občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN)

April 2009

Arhitekturno – urbanistični natečaj je zaključen, žirija, ki so jo sestavljali predstavniki MOL, arhitekturne zbornice, ZVKDS in investitorja je soglasno izbrala rešitev nemške projektantske skupine GMP, z odličnimi izkušnjami pri novogradnji in prenovi spomeniško zaščitenih športnih stadionov. Odgovorni projektant Markus Pfisterer se je v času svojega študija posvečal arh. Jožetu Plečniku. (Priloga: ZAKLJUČNO POROČILO vabljenega mednarodnega natečaja za urbanistično in arhitekturno zasnovo prenove in dograditve centralnega stadiona Jožeta Plečnika, Ljubljana, Slovenija).

MOL zbere smernice za pripravo osnutka prostorskega akta OPPN. Zbranih je 16 smernic nosilcev urejanja prostora. MOP odloči, da je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje! Investitor takoj naroči izdelavo okoljskega poročila.

Junij 2009

Osnutek OPPN obravnava Mestni svet MOL.

Julij 2009

Država razglasi Stadion za Bežigradom za kulturni spomenik državnega pomena.

September – Oktober 2009

Javna razgrnitev osnutka OPPN.

December 2009 – Januar 2010

Ponovna javna razgrnitev osnutka OPPN zaradi tipkarske napake v okoljskem poročilu.

Stanovalci Fondovih blokov (111) sprožijo postopek po določbah ZVEtL, da bi parcela št. 312 k.o. Bežigrad postala pripadajoče zemljiške k Fondovim blokom.

Priloga : Pravno mnenje Inštituta za javno upravo

Februar – Marec 2010

Zbrana so vsa potrebna pozitivna mnenja k predlogu OPPN . Tako je zbranih 16 pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora in sicer:

 • Ministrstva za kulturo,
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, izda kulturovarstvene pogoje za projektiranje;
 • Ministrstva za okolje in prostor , Agencija RS za okolje izda mnenje v katerem odloči, da je prostorski akt OPPN z vidika okoljevarstvenih zahtev primeren za sprejem!
 • Ministrstva za okolje in prostor , Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Urad za upravljanje z vodami
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,Sektor za civilno obrambo,
 • Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
 • MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
 • JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
 • JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
 • JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
 • JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom,
 • JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
 • Javna razsvetljava d.d.,
 • JP Snaga.

April 2010

Mestni svet MOL sprejme OPPN na redni seji in ga junija objavi v Uradnem listu.

Junij 2010

Steče projektiranje kompleksa BŠP. V projektni skupni so slovenski in tuji projektanti. V projekt je vključenih 6 slovenskih in ena nemška projektantska ekipa (arhitekti).

Oktober – December 2010

Na osnovi izdelane idejne zasnove je potrebno napisati Poročilo o vplivih na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Tako je pri projektu potrebno ponovno in podrobno preveriti (čeprav so bile okoljske zahteve že preverjene v postopku sprejema prostorskega akta!) vse morebitne vplive na okolje. Presoja vpliv na okolje je potrebna, ker je v okviru načrtovanega projekta predvidenih več kot 1000 parkirnih mest in ker bo na območju državnega kulturnega spomenika ob prireditvah lahko več kot 1.000 obiskovalcev.

December 2010

BŠP 23. decembra poda vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na ARSO.

Februarja 2011

Investitor družba Bežigrajski športni park d. o. o. predloži PGD projekt, ki ga je izdelal Elea IC in GMP von Gerkan, Marg und Partner Architecten.

Investitor si ves čas prizadeva pridobiti gradbeno dovoljene, zato na stadionu ne izvaja nobenih dejavnosti.

Zaradi stanja na stadionu je bila večkrat obveščena Inšpekcija za kulturo in medije. ZVKDS RC je v teh primerih posredoval strokovno mnenje o nujnih ukrepih za izvedbo sanacijskih del.

Marec – Junij 2011

ARSO v štirih zaporednih pozivih zahteva dopolnitve poročila o vplivih na okolje. Investitor mora naročiti več strokovnih mnenj, izvesti modelni izračun in številčne podatke o koncentraciji prašnih delcev v času gradnje, med drugim mora že v fazi idejnega projekta izbrati točno lokacijo odlaganja zemeljskega izkopa, določiti s kakšnimi tovornimi vozili in po katerih cestah se bo zemljina prepeljala na lokacijo deponije.

Investitor na ARSO štiri krat zapored posreduje dopolnjeno poročilo.

ARSO pridobi vsa zahtevana mnenja k poročilo od vseh vprašanih institucij:

 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
 • Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
 • Ministrstvo za zdravje in
 • Mestno občino Ljubljana.

Vsa pridobljena mnenja so pozitivna.

Julij – Avgust 2011

ARSO je vlogo za okoljevarstveno soglasje javno razgrnil med 8.7. in 8.8. 2011. Na investitorjev naslov ARSO pošlje še dva poziva za dopolnitev vloge.

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

1. PRIPOMBE NA JAVNO RAZGRNITEV

MOP, Agencija RS za okolje je dne 10.08.2011 pod št. 35402-50/2010-40 izdala poziv za opredelitev do vseh pripomb in mnenj, ki so jim bile s strani javnosti posredovane v času javne razgrnitve v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje Bežigrajskega športnega parka.

Omenjeni poziv smo prejeli dne 11.08.2011.

Število pripomb: 74

Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 12.9.2011
(+odgovorili še na 2 poziva ARSO, ki sta nam bila poslana eden med javno razgrnitvijo 27.7.2011 in eden po javni razgrnitvi 30.8.2011)

September 2011

BŠP 12.9. ponovno odda dopolnjeno poročilo in vsa stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve.

December 2011

ARSO povabi stranske udeležence na ustno obravnavo, da se izjasnijo o vseh dejstvih, ki so pomembna za odločanje v postopku okoljevarstvenega soglasja (ustna obravnava 14.12. 2011).

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

2. PRIPOMBE NA USTNI OBRAVNAVI (ker na vse pripombe na ustni obravnavi ni bilo možno odgovoriti, smo na njih odgovorili naknadno – kar nas je pozval tudi ARSO)

MOP, Agencija RS za okolje je dne 19.12.2011 pod št. 35402-50/2010-70 izdala poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje Bežigrajskega športnega parka.

Omenjeni poziv smo prejeli dne 20.12.2011.

Število pripomb: 92

Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 8.3.2012

Januar – Marec 2012

Stranski udeleženci postavijo 92 zahtev oziroma pripomb do katerih je potrebno zavzeti stališče. Poročilo o vplivih na okolje se temu ustrezno dopolnjuje. Rok za dopolnitev je 21. marec. Investitor 9.3. 2012 dopolni poročilo in zavzame stališče do vseh zahtev.

April – Maj 2012

ARSO 15.3. seznani stranske udeležence z odgovori investitorja in jih pozove, da se opredelijo do navedb investitorja. Udeleženci prosijo za podaljšanje 21 roka in ARSO jim določi kot rok 6.5. 2012. Sledita še 2 poziva investitorju (19.4. in 30.5.) na vsakega investitor odgovori še na dan prejetja. Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano 30.5. 2012.

ARSO sporočilo za javnost – OB IZDAJI OVS

Microsoft Word - ARSO sporočilo za javnost - OB IZDAJI OVS - M
Microsoft Word - ARSO sporočilo za javnost - OB IZDAJI OVS - M

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

3. PRIPOMBE STRANSKIH UDELEŽENCEV PO USTNI OBRAVNAVI IN PO DOPOLNITVI PVO NA PODLAGI ZAPISNIKA Z USTNE OBRAVNAVE

3.1
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 08.05.2012 pod št. 35402-50/2010-99 posredovala pripombe stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Pripombe stranskih udeležencev:

 • Peter Rondaij (skupni predstavnik Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš) in Jerneja Penca, oba Koroška ulica 24, 1000 Ljubljana – dva ločena “paketa” pripomb (1.4.2012 in 23.42012)
 • Lan Filipič, Koroška ulica 24, 1000 Ljubljana (20.04.2012)
 • Siniša Laban, Koroška ulica 2a, 1000 Ljubljana (04.05.2012)
 • Karmen Stariha, Koroška ulica 2a, 1000 Ljubljana (06.04.2012)

Omenjeni poziv, ki je sestavljen iz dveh ločenih “paketov” pripomb (1.4.2012 in 23.4.2012), smo prejeli dne 08.05.2012.

Število pripomb: 66 (večina se jih je nanašala na naše odgovore na pripombe z ustne obravnave)
Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 14.5.2012
(+odgovorili še na 1 poziv ARSO, ki nam je bil poslan 18.4.2012 – glede preračunov PM10)

3.2
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 29.05.2012 pod št. 35402-50/2010-105 posredovala pripombe stranskega udeleženca Siniše Labana, Koroška ulica 2 a, 1000 Ljubljana v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Število pripomb: 2
Na poziv smo odgovorili: 29.5.2012

3.3
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 30.05.2012 pod št. 35402-50/2010-108 posredovala pripombe stranskega udeleženca Siniše Labana, Koroška ulica 2 a, 1000 Ljubljana v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Število pripomb: 3
Na poziv smo odgovorili: 30.5.2012
30.5. je bilo izdano OVS.

 

SKUPNI ODGOVOR NA (3) PRITOŽBE STRANSKIH UDELEŽENCEV ZOPER ODLOČBO O OKOLJEVARSTVENEM SOGLASJU ŠT. 35402-50/2010-110 Z DNE 30. 5. 2012

Junij 2012

Investitor naroči izdelavo Analize tveganja za vodonosnik in zaprosi za vodno soglasje.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Ob vlomih, v začetku junija 2012, je bila poškodovana gradbiščna ograja na več mestih vzdolž v Vodovodne ceste. Poškodovane so bile ključavnice in stavbno pohištvo na glorieti. Poškodbe so bile takoj sanirane, odprtine v glorieto zaprte z osb ploščami in zavarovane s ključavnicami.

Julij – Avgust 2012

Na ARSO stranski udeleženci pošljejo 3 pritožbe k okoljevarstvenemu soglasju (22.6. in 2.7.2012). ARSO pozove investitorja k izjasnitvi. Pripravimo pravni odgovor s pomočjo Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in ga 11.7. 2012 oddamo na ARSO. 10.8.2012 ARSO ugotovi,da v postopku na 1. stopnji ni bilo napak in pošlje pritožbe v obravnavo na 2. stopnjo (MKO).

September 2012

Zadnje manjkajoče soglasje – vodno soglasje je izdano 23.9. 2012. Potrebno je doseči še zaključek postopka glede okoljevarstvenega soglasja, ki poteka na 2. stopnji.

Na Inšpektorat za kulturo in medije smo posredovali tudi Finančno oceno sanacijskih del.

Oktober 2012

S strani MOK dobi BŠP 12.10. (preko pooblaščenega podjetja E-net okolje) vabilo k izjasnitvi o dopolnitvi pritožbe s strani Karmen Stariha, ki svoji dopolnitvi priloži Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru nad delom Agencije RS za okolje (ARSO) z dne 18.09.2012.

BŠP odgovori 18.10. s pomočjo Inštituta za javno upravo. V odgovoru zapišemo, da zapisnik v delu vsebuje le opažanja inšpektorja o poteku postopka, pri čemer se inšpektor do vprašanja, ali tak potek pomeni pomanjkljivost oziroma kršitev postopka ali ne, sploh ne opredeljuje. Iz priloženega zapisnika izhajajo nekatere pomanjkljivosti postopka, ki so bile storjene v škodo (in ne v prid) investitorja oziroma vlagatelja vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja (kršitev instrukcijskega roka za izdajo odločbe o OVS, deset nepravilno zahtevanih dopolnitev vloge itd). Vsekakor pa nobena izmed pomanjkljivosti v postopku, kolikor je bila s strani inšpektorja sploh ugotovljena, ne predstavlja bistvene kršitve postopka. Gre za nebistvene pomanjkljivosti – torej pomanjkljivosti, ki niso mogle vplivati na sam izid postopka.

November 2012

BŠP 12.11.2012 prejeme odločbo MKO, s katero je izdano okoljevarstveno soglasje odpravljeno in vrnjeno v ponovni postopek in odločanje na ARSO.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Opravljeno je bilo čiščenje rastlinja s površine celotnega stadiona in s tribun. Ponovno vlomljeni prostori gloriete so bili na novo zaklenjeni, obnovljena je bila zaščita (hi) na strehi gloriete.

December 2012

BŠP na rok, 19.12.2012 odda dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in obrazložitve sprememb oziroma odgovorov na zahteve MKO. V poročilu je na novo narejeno poglavje o hrupu in ukrepih za zmanjšanje vplivov gradnje in obratovanja načrtovane gradnje BŠP.

Januar 2013

ARSO vrši interni pregled oddanega poročila in ga pošlje tudi na Ministrstvo za zdravje v ponovno mnenje kot je bilo zahtevano s strani MKO.

Februar 2013

ARSO ponovno zahteva dopolnitve PVO (poziv z 21.2.2013), BŠP na rok, 8.3.2013 odda dopolnjeno poročilo in pojasnilo k dopolnitvam Poročila o vplivih na okolje. Ker je v poročilu nemogoče zadostiti novi zahtevi ARSO, da mora biti gradnja ves čas pod mejnimi vrednostmi za 2. stopnjo varstva pred hrupom, BŠP vzporedno zaprosi še za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Marec – April 2013

ARSO 25.4.2013 izda odločbo s katero zavrže vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Hkrati izda odločbo o zavrnitvi zahtevka BŠP za izdajo okoljevarstvenega soglasja (po 29. mesecih postopka!)

Maj 2013

BŠP 13.5.2013 vloži pritožbo k:

 • odločbi s katero je ARSO zavrgel vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom;
 • odločbi s katero je ARSO zavrnil zahtevek BŠP za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Junij 2013

BŠP poda na MOL pobudo v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL izvedbeni del. V pobudi BŠP predlaga, da se v OPN izvede popravek karte Območja varstva pred hrupom in se le-ta uskladi z ugotovitvami OP za OPPN, ki je pri obravnavi vpliva na hrupno obremenjenost objektov ob Koroški ulici v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa (Ur. l. RS 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) upoštevalo III. stopnjo varstva pred hrupom.

Avgust 2013

Stebriščna lopa je bila v neurju 19. avgusta 2013 poškodovana. Odneslo in poškodovalo je del strehe v dolžini cca 42 metrov.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom (Avgust 2013 ‐ Februar 2014)

V neurju z noči 19. na 30. avgusta je bila poškodovana streha na stebriščni lopi ob Dunajski cesti. Ob odstranitvi poškodovane pločevinaste strehe je bilo ugotovljeno, da je nosilna konstrukcija ostrešja poškodovana do te mere, da je potrebna rekonstrukcija. Izdelan je bil arhitekturni posnetek in izvedena naslednja dela:

 • odstranitev obstoječe konstrukcije, odvoz v deponijo (315 m2 strehe);
 • dobava, montaža in obdelava nove konstrukcije (po navodilih spomeniškega varstva in obst. profilov);
 • opaženje s plohastim opažem debeline 4 cm;
 • izdelava zaključkov v slemenu in na kapi;
 • oplesk konstrukcije in opaža;
 • namestitev podložne folije;
 • kleparska dela (namestitev žleba, pokrivanje z barvano pocinkano pločevino, izdelava slemenskih zaključkov);
 • oplesk ometa na stebriščni lopi (1x).

Januar 2014

Na pritožbo k odločbi, s katero je ARSO zavrgel vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, smo 23.01.2014 prejeli odločbo, s katero so postopek ustavili. Na Ministrstvu so odločili, da je zaradi spremenjenega Zakona o varstvu okolja (začel je veljati 23.11.2013), odpravljena možnost ministrstva, da začasno in občasno dovoli čezmeren hrup in je zato postopek treba ustaviti.

ZVKDS RC je v januarju 2014 pripravil dopolnitev konservatorko restavratorskega načrta natančnim posnetkom stebriščne lope in navodili a sanacijo le te.

Marec 2014

Sanacijska dela na stebriščni lopi so bila izvedena skladno s kulturno varstvenimi pogoji. Investitor v ta namen porabi cca. 37.000€.

Junij 2014

Inšpektorat izda sklep o izvedbi nujnih vzdrževalni del na stadionu.

ZVKDS obvesti Ministrstvo za kulturo, da nima zagotovljenega vira financiranje za izvedbo del, kot izhaja iz sklepa Inšpektorata in naproša Ministrstvo, da ta sredstva zagotovi.

Julij 2014

Dne 2.7. 2014 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, s katero se odpravi odločba ARSO z dne 25.4.2013, s katero je bila investitorju BŠP d.o.o. zavrnjena izdaja okoljevarstvenega soglasja. V odločbi je ugotovljeno, da je ARSO pri odločanju o zadevi nepravilno uporabil materialno pravo, nepravilno ugotovil dejansko stanje ter bistveno kršil določila upravnega postopka. Zadeva je vrnjena organu prve stopnje (ARSO) v ponovno odločanje. 31. 7. 2014 smo s strani ARSO prejeli Poziv za izjasnitev o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zadevi.

Inšpektorat RS za kulturo in medije izda dva sklepa o nujnih vzdrževalnih delih na stadionu.

Avgust 2014

Odgovor smo pripravili in oddali 21.08.2014. V odgovoru smo ARSO pozvali, da:

 • naj uporabi predpise, ki so veljali v času izdaje prejšnje odločbe prve stopnje, saj se zaradi napak ARSO, stranke ne more postavljati v drugačen pravni položaj;
 • se ARSO sam opredeli do ustrezne stopnje varstva pred hrupom – kot ga je v odločbi opozoril MKO;
 • naj bo v svojih zahtevah poziva konkreten, saj mu ne-konkretnost očita MKO v svoji odločbi.

V odgovoru smo odgovorili tudi na vsa konkretna vprašanja v zvezi s hrupom naprav na strehah predvidenih objektov ter na voznih rampah bodočega objekta.

ZVKDS RC podjetju BŠP d. o. o. posreduje navodila za izvedbo nujnih vzdrževalnih del skladno s sklepom Inšpektorata RS za medije in kulturo z dne 11. 7. In 14. 7. 2014. Dopis ugotavlja novo stanje na objektu po vandalskem napadu med 2. In,. 3. avgustom 2014.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Po ponovnem vandalskem vdoru (4.8. 2014) in porušenju ograje na 1. terasi gloriete smo vzpostavili depo ohranjenih delov ograje gloriete na naslovu Vilharjeva‐ podhod št. 16, shramba št. 15 in o tem obvestili pristojno območno enoto ZVKDS.

September 2014

Inšpektorat za kulturo in medije izda družbi BŠP sklep o založitvi sredstev v višini 23.000€, ki je potreben za pokritje stroškov o dovolitvi izvršbe inšpektorata z dne 10. 9. 2014

November 2014

Na ponovni poziv smo odgovorili 3. 11.2014 in v njem ponovno opozorili, da opredelitev za določeno II. stopnjo varstva pred hrupom na delu Fondovih hiš ni skladna z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter hkrati z dodatnim dopisom (4.11.2014) pozvali pristojno ministrico naj ukrepa v skladu s svojo pristojnostjo, saj je za razvrstitev v drugo območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve, pristojen le minister za okolje.

December 2014

Z ARSO smo 2.12.2014 prejeli odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V utemeljitvi odločbe je organ zapisal, da skladno z Zakonom o varstvu okolja (spremenjen v letu 2013) ni pravne podlage za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Temu primerno ni niti v primeru kratkotrajnih oziroma občasnih obdobij dopustno, da bi gradbišče kot vir hrupa obremenjevalo okolje čezmerno (nad mejnimi in pod kritičnimi vrednostmi), zato okoljevarstvenega soglasja ni mogoče izdati. V okviru uradnega obvestila na svoji spletni strani je organ še zapisal, da je obstoječa zakonska ureditev na področju hrupa neustrezna.

Na odločbo ARSO smo se pritožili 17.12.2014. Hkrati smo ponovno pozvali resorno ministrico, naj se kot edina pristojna opredeli do (v OPN MOL izvedbeni del) določene II. stopnje varstva pred hrupom na območju Fondovih blokov. Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je namreč le minister za okolje tisti, ki lahko predpiše II. stopnjo varstva pred hrupom in ne lokalna skupnost sama. (poslano 11.12.2014).

Podjetje Bežigrajski športni park d. o. o. zaključi z nujnimi vzdrževalnimi deli na objektu Glorieta skladno s predhodnimi sklepi Inšpektorata RS za kulturo in medije.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Izvedli smo vzdrževalna dela na glorieti s katerimi smo:

 • odstranili bitumenske obloge po celotni ograji na terasi gloriete;
 • izvedli sanacijo bitumenske zaščite po celotnem obodu venca gloriete, ter njeno pritrditev na venec, kolikor to dopušča sama globina venca, skladno z navodili predstavnika RC ZVKDS;
 • pregledali in očistili celotno površino terase gloriete;
 • pregledali in očistili prvotni odtoki s terase objekta, na katere bodo po izjavi prisotne dodani kovinski odtočni elementi za boljši in ustreznejši odvod vode, skladno z navodili predstavnika RC ZVKDS;
 • popravili in ponovno zaščitili streho nad stopniščem dostopa na teraso gloriete;
 • popravili vse ometi na odprtih stropovih gloriete, ter s tem zaščitili predhodno vidno armaturo;
 • vse referenčne elemente, ki so bili odstranjeni v vandalskih poškodovanjih gloriete, s strani neznanih storilcev, smo deponirani in shranjeni za kasnejšo rekonstrukcijo;
 • zaprli vstop v glorieto in dostope zabili z lesenimi ploščami, da se kar najbolj prepreči dostop morebitnim novim vandalskim pohodom.

Za popravilo poškodovanega venca smo uporabili premaz za boljši oprijem med dvema materialoma UNIGRUND premaz. Za betoniranje smo uporabili mikroarmiran HOBI BETON. Za barvanje smo uporabili REVITAL COLOR mikroarmirana akrilna fasadna barva. Za premaz rje po železu smo uporabili antikorozivni premaz FEROSAN. Za premaz venca nad ograjo smo uporabili brezbarvni premaz za vodoodbojnost SIKAGARD‐703 W. Za tesnjenje manjših razpok na vencu smo uporabili SIKA AnchroFix‐2. Za grobo malto smo uporabili klasični podaljšani grobi omet. Za fino malto klasični fini omet. Za fugiranje opečnih sten pa smo uporabili cementno podaljšano malto. Izvedli smo tudi popravilo poškodovanih opečnih vogalov vhodnega portala ob Vodovodni cesti. Dela so bila zaključena 23.12.2015.

Januar 2015

BŠP sanira še vogala vhodnega portala z Vodovodne ceste.

Oktober 2015

9.10. 2015 smo prejeli odločbo o zavrnitvi naše pritožbe k odločbi o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

November 2015

9.11.2015 smo vložili tožbo v upravnem sporu zoper odločbo RS Ministrstva za okolje in prostor št. 35402-4/2015/3 z dne 05.10.2015 v zvezi z odločbo št. 35402-2/2012-12 z dne 24.10.2012. V tožbi zahtevamo, da naj se izda okoljevarstveno soglasje ter odpravi odločba o zavrnitvi.

December 2015

10.12.2015 MOL sprejme Spremembe in dopolnitve OPN MOL in popravi predhodno napačno določene stopnje varstva pred hrupom za del območja Fondovih blokov v III. stopnjo kot je bilo opredeljeno v OP za OPPN za Stadion za Bežigradom, ki je bil sprejet v letu 2010.

April 2016

Upravno sodišče je 18.4. 2016 odločilo, da je pritožba družbe Bežigrajski športni park utemeljena (podana je bila na odločitev ARSO z dne 2.12.2014, o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja) in da mora ARSO ponovno odločati o vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Maj 2016

Poziv za izjasnitev s strani ARSO smo prejeli 17.5. 2016. S tem se po dveletnem premoru, zaradi odločanja o pritožbah, nadaljuje postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Zadnja izvedena aktivnost: košnja in odstranjevanje manjšega grmičevja

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

 • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
 • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
 • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
 • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.

Junij 2016

Vlogo z dopolnjenim Poročilom o vplivih na okolje smo na ARSO oddali 1.6. 2016. Poročilo o vplivih na okolje smo dopolnili predvsem na področju hrupa v času gradnje. V poročilu o vplivih na okolje smo dokazali, da III. stopnje varstva pred hrupom med gradnjo ne bomo presegli, kljub dejstvu, da Ministrstvu za okolje in prostor ni sprejelo dolgo obljubljene uredbo, ki bo uredila obratovanje gradbišč.

Maj 2017

Na izdano okoljevarstveno soglasje smo 31.5. 3017 prejeli pritožbe:

 • Karmen Stariha – stranska udeleženka;
 • Državno pravobranilstvo:
 • Peter Rondaij (Katarina Bajželj Žvokelj, Ljubo Rezar)
 • Odvetnik Jorg Sladič za Sinišo Labana, Jernejo Penca in Lana Filipiča (92 točk pritožbe)
  Špela Košir

November 2017

Ministrstvo za okolje in prostor je 22.11.2017 izdalo odločbo, s katero je organ odpravil izdano okoljevarstveno soglasje (izdano 20.04.2017) in ga vrnilo v ponovno odločanje na ARSO.

Odločba MOP 22-11-17

Prenesi PDF

Januar 2018

Z ARSO smo v ponovljenem postopku 5.1.2018 prejeli dopis s pozivom, da se opredelimo do stališč ARSO glede skladnosti nameravane gradnje z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena (UL RS št. 51/09, 88/14 in 19/16).
ARSO je v dopisu izrazil stališče, da naslovni organ v ponovljenem postopku ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za poseg s projektom, ki je v nasprotju s pogoji in omejitvami zgoraj navedenega Odloka, zato je , skladno z drugim odstavkom 57. člena ZVO-1 , nameravani poseg v očitnem nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine in ga zato ni dovoljeno izvesti.
Poziv za izjavo 05-01-2018Na dopis smo odgovorili v roku , v 8. dneh, torej 12.1. 2018.V odgovoru smo utemeljili, da je trditev ARSO napačna. Takšno ugotovitev je sprejel naslovni organ kljub temu, da je resorno ministrstvo, torej Ministrstvo za kulturo, v okviru svoje pristojnosti odločanja, ugotovilo ravno nasprotno, da je kulturnovarstveno soglasje št. 74/2003-BV z dne 4.3.2011 izdano skladno s kulturnovarstvenim režimom, določenim v Odloku in da je isti organ (ARSO) v svojih dosedanjih odločitvah že ugotovil, da je projekt skladen z Odlokom. Takšno odločitev je naslovni organ izdal na podlago identično enakega pravnega in dejanskega stanja, kot je sedaj. Sedanje njegovo stališče kaže na arbitrarno odločanje, za katero pa upravni organ nima nobene pristojnosti.

Marec 2018

Z ARSO smo 8.3. 2018 prejeli 2. poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah v katerem ARSO ugotavlja kaj mu nalaga 2. stopenjski organ v svoji odločbi 22.11.2017 in poziva BŠP, da :

 • predloži poročilo z upoštevanjem navodil 2. stopenjskega organa;
 • se opredeli do mnenja ZVKDS in stranskih udeležencev.

Poziv z dne 07-03-2018Mnenje ZVKDS, ki ga je ARSO zahteval v 4. krogu postopka, je pritrdilo, da je izdano kulturnovarstveno soglasje št. 74/2003-BV z dne 4.3.2011 izdano skladno s kulturnovarstvenim režimom, določenim v Odloku o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani za kulturne spomenike državnega pomena.
Priloga 1 ( k 2. pozivu)
Stranski udeleženci trdijo nasprotno.Na poziv ARSO smo odgovorili 19.3.2018.
Vloga investitorja 19-03-2018IZVID_IN_MNENJE_3_priloga_1S sodišča smo 26.3.2018 prejeli dopolnilni izvid in izvedeniško mnenje sodnega izvedenca Braneta Kovača , ki ga je sodišče angažiralo v postopku, ki so ga decembra 2009 sprožili predlagatelji iz Fondovih blokov pri Okrajnem sodišču v Ljubljani, da bi parcela št. 312, k.o. Bežigrad postala pripadajoče zemljišče k Fondovim blokom. Iz grafične priloge mnenja izhaja, da izvedenec sodišču pojasnjuje, da zemljišče parcelne številke 312, ne pripada Fondovim blokom.

Izvid in mnenje 3, Priloga 1: Skica pripadajočih in skupnih pripadajočih zemljišč

April 2018 – Saga o okoljevarstvenem soglasju – spet na začetku

Smo v aprilu 2018, dobrih sedem let od pričetka postopka pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni parki in spet na začetku, tokrat četrtič.
Sprašujemo vas in sebe kako sme Ministrstvo za okolje in prostor dvomiti v odločitev Ministrstva za kulturo in pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki sta na mednarodnem natečaju izbrano rešitev potrdila:

 • prvič v postopku priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta (2009);
 • drugič v postopku pridobivanja soglasij k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja (2011)
 • tretjič v postopku pridobivanja okoljevarstvenega soglasja ( 2011);

 

Sprašujemo vas tudi kako sme Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) odločati različno o istem projektu v okviru istega postopka:

Vprašanje se nanaša na dve odločbi Ministrstva za okolje in prostor, ena napisana v letu 2012 in druga izdana v letu 2016.

Odločba MOP 2012, str. 15: na pritožbe stranskih udeležencev vezano na kulturno dediščino, citiram:
»V postopek presoje vplivov na okolje mora upravni organ pritegniti ministrstva in druge organizacije, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine ali varstvo zdravja ljudi, da se izrečejo o nameravanem posegu s svojim mnenjem (drugi odstavek 61. člena v povezavi s tretjim odstavkom 52. člena ZVO-1). V konkretni zadevi je upravni organ pridobil pozitivno mnenje Ministrstva za kulturo oziroma Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki temelji na dejstvu, da je bil predvideni poseg s kulturnovarstvenega vidika obravnavan že v postopku sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta, h kateremu je pristojno ministrstvo dalo pozitivno mnenje; ker nameravani poseg temu prostorskemu načrtu sledi, s kulturnovarstvenega vidika zoper njega pristojno ministrstvo nima pripomb.«

in še v nadaljevanju:

»Poleg tega pritožbeni organ ocenjuje, da bi bilo pravno nevzdržno, če bi organ prve stopnje, v čigar delovno področje varstvo kulturne dediščine ne spada, poseg glede na predpise s področja varstva kulturne dediščine presodil drugače, kot je isti poseg na ravni podrobnega prostorskega načrtovanja presodil za to pristojni organ, predvsem spričo dejstva, da poseg sledi občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu, ki je poseg na obravnavani enoti urejanja prostora podrobno opredelil. Postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja tudi ni namenjen urejanju prostora (spremembam konceptov urbanističnih rešitev) zaradi česar s temi ugovori pritožniki ne morejo biti uspešni.«

V odločbi MOP 2017, o kulturni dediščini uradnica na str.9 in 10 zapiše o napačnem postopanju ARSO, ponovno citiram:

»V pritožbah je navedeno več primerov neupoštevanja pogojev in omejitev projekta z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena (Ur. I. RS, št. 51/2009, 88/2014 in 19/2016). Organ bi moral ugotavljati skladnost projekta z navedenim odlokom, ne samo zaradi zahtev drugega odstavka 57. člena ZVO-1, pač pa tudi zato, ker je bil na (morebitno) kršitev tega odloka opozorjen s strani stranskih udeležencev v postopku. Organ se je v obrazložitvi izpodbijane odločbe skliceval na pridobljeno Mnenje po 61. členu ZVO-1 o sprejemljivosti nameravanega posega: Bežigrajski športni park št. 35102-0620/2014-10 z dne 21.12.2016, ki ga je izdelal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana, v katerem je ugotovljeno, da je nameravani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv. Skliceval se je tudi na to, da za nameravani poseg je bilo dne 4. 3. 2011 izdano kulturnovarstveno soglasje št. 74/2003. Pri tem pa ni ugotavljal, ali je poseg v skladu oziroma v očitnem nasprotju z Odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena oziroma se ni opredelil do dokazov, ki so jih predložili stranski udeleženci. Upravni organ je v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja sicer dolžan pridobiti mnenja pristojnih organizacij (torej tudi mnenje ZRSVKD) in jih upoštevati pri svoji odločitvi, ker pa ne pomeni, da se stranke ne morejo sklicevati še na druga dokazila. »

Ker uradnica na MOP pri pisanju odločbe v 2017 podobno razmišlja in ravna tudi pri obravnavi pritožb s področja višine podzemnih voda, lahko skoraj verjamemo govoricam, da se uradnica maščuje svojim bivšim sodelavcem na ARSO, ki jih je morala zapustiti oziroma da podlega pritiskom in si posledično pri pisanju odločbe po svoje razlaga predpise.

In čeprav so predpisi menda za vse enaki, smo kljub pravni utemeljitvi, da ni razloga za ponovno javno razgrnitev in ustno obravnavo, spet pred 30 dnevno javno razgrnitvijo. Projekt pa je ves čas isti in Ministrstvo za kulturo ter ZVKDS javno sporoča ( Dnevnik, 5. april 2018), da je načrtovani projekt po vedenju različnih strokovnih služb s področja varstva kulturne dediščine, celo resornega ministrstva, edina možnost, da se začne prenova stadiona in s tem njegova ohranitev. In bolj ko se začetek obnove odmika, bolj je ogroženo obravnavano delo Jožeta Plečnika!

 
Prenesi v PDF obliki

BŠP, 10. april 2018

April 2018

ARSO je 11.4. na spletni strani objavil obvestilo o javni razgrnitvi Poročila o vplivih na okolje za BŠP. Razgrnitev bo trajala en mesec , do 11.5. 2018.

Prenesi oročilo v PDF obliki