Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

November 2007 – Maj 2008

Teče projektiranje in usklajevanje rešitev, idejni projekt južnoafriške projektantske skupne Ruben Reddy maja 2008 pridobi soglasje ZVKDS, ki ga Ministrstvo za kulturo nato razveljavi. V vmesnem času je skoraj v celoti izdelana projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki je po razveljavitvi soglasja ministrstva neuporabna.

Januar 2008

Restavratorski center pri ZVKDS je januarja 2008 izdelal Konservatorsko restavratorski projekt za stadion za Bežigradom v Ljubljani (EŠD 393). Pred navedenim konservatorsko – restavratorskim projektom je dr. Peter Krečič leta 1993 izdelal Umetnostnozgodovinsko valorizacijo objekta Stadion za arhitekta Jožeta Plečnika ter konservatorske smernice prenove, v katerih je zapisal, da je gradbeno stanje Stadiona alarmantno slabo. V januarju 2008 izdelani Konservatorsko restavratorski projekt ugotovitve dr. Krečiča potrjuje in opozarja na še dodatno poslabšanje gradbenega stanja kulturnega spomenika, kar za večino delov kulturnega spomenika pomeni, da jih bo potrebno razstaviti in ponovno sestaviti z novimi elementi (opečni obodni zid, roža vetrov, stranska godbena paviljona v brežino postavljene terase). Veliko tribuno ali glorieto ter stebriščno lopo ob Dunajski cesti bo potrebno celovito prenoviti in statično ojačati na mestu.

Junij – November 2008

V sodelovanju z MOL steče priprava mednarodnega arhitekturno urbanističnega natečaja. Natečaj je razpisan novembra 2008. K sodelovanju na natečaju so bili povabljeni arhitekturni biroji: Eduardo Souto de Moura, Portugalska (naknadno odpovedal sodelovanje), Dale Jones-Evans, Avstralija, GMP Architekten von Gerkan, Marg und Partner, Nemčija, Ruben Reddy Architects, Južna Afrika, Jurij Kobe, Atelier arhitekti, Bevk Perović arhitekti, Biro Ravnikar Potokar in prof. dr. Boris Leskovec, vsi Slovenija.

November 2008

Steče priprava prostorskega akta – občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju OPPN)