Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

April 2009

Arhitekturno – urbanistični natečaj je zaključen, žirija, ki so jo sestavljali predstavniki MOL, arhitekturne zbornice, ZVKDS in investitorja je soglasno izbrala rešitev nemške projektantske skupine GMP, z odličnimi izkušnjami pri novogradnji in prenovi spomeniško zaščitenih športnih stadionov. Odgovorni projektant Markus Pfisterer se je v času svojega študija posvečal arh. Jožetu Plečniku. (Priloga: ZAKLJUČNO POROČILO vabljenega mednarodnega natečaja za urbanistično in arhitekturno zasnovo prenove in dograditve centralnega stadiona Jožeta Plečnika, Ljubljana, Slovenija).

MOL zbere smernice za pripravo osnutka prostorskega akta OPPN. Zbranih je 16 smernic nosilcev urejanja prostora. MOP odloči, da je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje! Investitor takoj naroči izdelavo okoljskega poročila.

Junij 2009

Osnutek OPPN obravnava Mestni svet MOL.

Julij 2009

Država razglasi Stadion za Bežigradom za kulturni spomenik državnega pomena.

September – Oktober 2009

Javna razgrnitev osnutka OPPN.

December 2009 – Januar 2010

Ponovna javna razgrnitev osnutka OPPN zaradi tipkarske napake v okoljskem poročilu.

Stanovalci Fondovih blokov (111) sprožijo postopek po določbah ZVEtL, da bi parcela št. 312 k.o. Bežigrad postala pripadajoče zemljiške k Fondovim blokom.

Priloga : Pravno mnenje Inštituta za javno upravo