Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

December 2009 – Januar 2010

Ponovna javna razgrnitev osnutka OPPN zaradi tipkarske napake v okoljskem poročilu.

Stanovalci Fondovih blokov (111) sprožijo postopek po določbah ZVEtL, da bi parcela št. 312 k.o. Bežigrad postala pripadajoče zemljiške k Fondovim blokom.

Priloga : Pravno mnenje Inštituta za javno upravo

Februar – Marec 2010

Zbrana so vsa potrebna pozitivna mnenja k predlogu OPPN . Tako je zbranih 16 pozitivnih mnenj nosilcev urejanja prostora in sicer:

 • Ministrstva za kulturo,
 • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana, izda kulturovarstvene pogoje za projektiranje;
 • Ministrstva za okolje in prostor , Agencija RS za okolje izda mnenje v katerem odloči, da je prostorski akt OPPN z vidika okoljevarstvenih zahtev primeren za sprejem!
 • Ministrstva za okolje in prostor , Agencija RS za okolje, Območna enota Ljubljana, Urad za upravljanje z vodami
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve,Sektor za civilno obrambo,
 • Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
 • MOL, Oddelek za gospodarske javne službe in promet
 • JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo
 • JP Vodovod Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
 • JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto,
 • JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom,
 • JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo,
 • Telekom Slovenije d.d., Sektor za upravljanje omrežja,
 • Javna razsvetljava d.d.,
 • JP Snaga.

April 2010

Mestni svet MOL sprejme OPPN na redni seji in ga junija objavi v Uradnem listu.

Junij 2010

Steče projektiranje kompleksa BŠP. V projektni skupni so slovenski in tuji projektanti. V projekt je vključenih 6 slovenskih in ena nemška projektantska ekipa (arhitekti).

Oktober – December 2010

Na osnovi izdelane idejne zasnove je potrebno napisati Poročilo o vplivih na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Tako je pri projektu potrebno ponovno in podrobno preveriti (čeprav so bile okoljske zahteve že preverjene v postopku sprejema prostorskega akta!) vse morebitne vplive na okolje. Presoja vpliv na okolje je potrebna, ker je v okviru načrtovanega projekta predvidenih več kot 1000 parkirnih mest in ker bo na območju državnega kulturnega spomenika ob prireditvah lahko več kot 1.000 obiskovalcev.

December 2010

BŠP 23. decembra poda vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na ARSO.