Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Februarja 2011

Investitor družba Bežigrajski športni park d. o. o. predloži PGD projekt, ki ga je izdelal Elea IC in GMP von Gerkan, Marg und Partner Architecten.

Investitor si ves čas prizadeva pridobiti gradbeno dovoljene, zato na stadionu ne izvaja nobenih dejavnosti.

Zaradi stanja na stadionu je bila večkrat obveščena Inšpekcija za kulturo in medije. ZVKDS RC je v teh primerih posredoval strokovno mnenje o nujnih ukrepih za izvedbo sanacijskih del.

Marec – Junij 2011

ARSO v štirih zaporednih pozivih zahteva dopolnitve poročila o vplivih na okolje. Investitor mora naročiti več strokovnih mnenj, izvesti modelni izračun in številčne podatke o koncentraciji prašnih delcev v času gradnje, med drugim mora že v fazi idejnega projekta izbrati točno lokacijo odlaganja zemeljskega izkopa, določiti s kakšnimi tovornimi vozili in po katerih cestah se bo zemljina prepeljala na lokacijo deponije.

Investitor na ARSO štiri krat zapored posreduje dopolnjeno poročilo.

ARSO pridobi vsa zahtevana mnenja k poročilo od vseh vprašanih institucij:

  • Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije,
  • Agencijo RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
  • Ministrstvo za zdravje in
  • Mestno občino Ljubljana.

Vsa pridobljena mnenja so pozitivna.

Julij – Avgust 2011

ARSO je vlogo za okoljevarstveno soglasje javno razgrnil med 8.7. in 8.8. 2011. Na investitorjev naslov ARSO pošlje še dva poziva za dopolnitev vloge.

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

1. PRIPOMBE NA JAVNO RAZGRNITEV

MOP, Agencija RS za okolje je dne 10.08.2011 pod št. 35402-50/2010-40 izdala poziv za opredelitev do vseh pripomb in mnenj, ki so jim bile s strani javnosti posredovane v času javne razgrnitve v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje Bežigrajskega športnega parka.

Omenjeni poziv smo prejeli dne 11.08.2011.

Število pripomb: 74

Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 12.9.2011
(+odgovorili še na 2 poziva ARSO, ki sta nam bila poslana eden med javno razgrnitvijo 27.7.2011 in eden po javni razgrnitvi 30.8.2011)

September 2011

BŠP 12.9. ponovno odda dopolnjeno poročilo in vsa stališča do pripomb podanih v času javne razgrnitve.

December 2011

ARSO povabi stranske udeležence na ustno obravnavo, da se izjasnijo o vseh dejstvih, ki so pomembna za odločanje v postopku okoljevarstvenega soglasja (ustna obravnava 14.12. 2011).

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

2. PRIPOMBE NA USTNI OBRAVNAVI (ker na vse pripombe na ustni obravnavi ni bilo možno odgovoriti, smo na njih odgovorili naknadno – kar nas je pozval tudi ARSO)

MOP, Agencija RS za okolje je dne 19.12.2011 pod št. 35402-50/2010-70 izdala poziv za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg izgradnje Bežigrajskega športnega parka.

Omenjeni poziv smo prejeli dne 20.12.2011.

Število pripomb: 92

Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 8.3.2012