Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Januar – Marec 2012

Stranski udeleženci postavijo 92 zahtev oziroma pripomb do katerih je potrebno zavzeti stališče. Poročilo o vplivih na okolje se temu ustrezno dopolnjuje. Rok za dopolnitev je 21. marec. Investitor 9.3. 2012 dopolni poročilo in zavzame stališče do vseh zahtev.

April – Maj 2012

ARSO 15.3. seznani stranske udeležence z odgovori investitorja in jih pozove, da se opredelijo do navedb investitorja. Udeleženci prosijo za podaljšanje 21 roka in ARSO jim določi kot rok 6.5. 2012. Sledita še 2 poziva investitorju (19.4. in 30.5.) na vsakega investitor odgovori še na dan prejetja. Okoljevarstveno soglasje je bilo izdano 30.5. 2012.

ARSO sporočilo za javnost – OB IZDAJI OVS

Microsoft Word - ARSO sporočilo za javnost - OB IZDAJI OVS - M
Microsoft Word - ARSO sporočilo za javnost - OB IZDAJI OVS - M

Pripombe javnosti v postopku OVS za Bežigrajski stadion

3. PRIPOMBE STRANSKIH UDELEŽENCEV PO USTNI OBRAVNAVI IN PO DOPOLNITVI PVO NA PODLAGI ZAPISNIKA Z USTNE OBRAVNAVE

3.1
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 08.05.2012 pod št. 35402-50/2010-99 posredovala pripombe stranskih udeležencev v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Pripombe stranskih udeležencev:

  • Peter Rondaij (skupni predstavnik Koordinacijskega odbora stanovalcev Fondovih hiš) in Jerneja Penca, oba Koroška ulica 24, 1000 Ljubljana – dva ločena “paketa” pripomb (1.4.2012 in 23.42012)
  • Lan Filipič, Koroška ulica 24, 1000 Ljubljana (20.04.2012)
  • Siniša Laban, Koroška ulica 2a, 1000 Ljubljana (04.05.2012)
  • Karmen Stariha, Koroška ulica 2a, 1000 Ljubljana (06.04.2012)

Omenjeni poziv, ki je sestavljen iz dveh ločenih “paketov” pripomb (1.4.2012 in 23.4.2012), smo prejeli dne 08.05.2012.

Število pripomb: 66 (večina se jih je nanašala na naše odgovore na pripombe z ustne obravnave)
Na poziv smo odgovorili in PVO dopolnili: 14.5.2012
(+odgovorili še na 1 poziv ARSO, ki nam je bil poslan 18.4.2012 – glede preračunov PM10)

3.2
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 29.05.2012 pod št. 35402-50/2010-105 posredovala pripombe stranskega udeleženca Siniše Labana, Koroška ulica 2 a, 1000 Ljubljana v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Število pripomb: 2
Na poziv smo odgovorili: 29.5.2012

3.3
MOP, Agencija RS za okolje nam je dne 30.05.2012 pod št. 35402-50/2010-108 posredovala pripombe stranskega udeleženca Siniše Labana, Koroška ulica 2 a, 1000 Ljubljana v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za Bežigrajski športni park.

Število pripomb: 3
Na poziv smo odgovorili: 30.5.2012
30.5. je bilo izdano OVS.

 

SKUPNI ODGOVOR NA (3) PRITOŽBE STRANSKIH UDELEŽENCEV ZOPER ODLOČBO O OKOLJEVARSTVENEM SOGLASJU ŠT. 35402-50/2010-110 Z DNE 30. 5. 2012

Junij 2012

Investitor naroči izdelavo Analize tveganja za vodonosnik in zaprosi za vodno soglasje.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Ob vlomih, v začetku junija 2012, je bila poškodovana gradbiščna ograja na več mestih vzdolž v Vodovodne ceste. Poškodovane so bile ključavnice in stavbno pohištvo na glorieti. Poškodbe so bile takoj sanirane, odprtine v glorieto zaprte z osb ploščami in zavarovane s ključavnicami.

Julij – Avgust 2012

Na ARSO stranski udeleženci pošljejo 3 pritožbe k okoljevarstvenemu soglasju (22.6. in 2.7.2012). ARSO pozove investitorja k izjasnitvi. Pripravimo pravni odgovor s pomočjo Inštituta za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in ga 11.7. 2012 oddamo na ARSO. 10.8.2012 ARSO ugotovi,da v postopku na 1. stopnji ni bilo napak in pošlje pritožbe v obravnavo na 2. stopnjo (MKO).

September 2012

Zadnje manjkajoče soglasje – vodno soglasje je izdano 23.9. 2012. Potrebno je doseči še zaključek postopka glede okoljevarstvenega soglasja, ki poteka na 2. stopnji.

Na Inšpektorat za kulturo in medije smo posredovali tudi Finančno oceno sanacijskih del.

Oktober 2012

S strani MOK dobi BŠP 12.10. (preko pooblaščenega podjetja E-net okolje) vabilo k izjasnitvi o dopolnitvi pritožbe s strani Karmen Stariha, ki svoji dopolnitvi priloži Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru nad delom Agencije RS za okolje (ARSO) z dne 18.09.2012.

BŠP odgovori 18.10. s pomočjo Inštituta za javno upravo. V odgovoru zapišemo, da zapisnik v delu vsebuje le opažanja inšpektorja o poteku postopka, pri čemer se inšpektor do vprašanja, ali tak potek pomeni pomanjkljivost oziroma kršitev postopka ali ne, sploh ne opredeljuje. Iz priloženega zapisnika izhajajo nekatere pomanjkljivosti postopka, ki so bile storjene v škodo (in ne v prid) investitorja oziroma vlagatelja vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja (kršitev instrukcijskega roka za izdajo odločbe o OVS, deset nepravilno zahtevanih dopolnitev vloge itd). Vsekakor pa nobena izmed pomanjkljivosti v postopku, kolikor je bila s strani inšpektorja sploh ugotovljena, ne predstavlja bistvene kršitve postopka. Gre za nebistvene pomanjkljivosti – torej pomanjkljivosti, ki niso mogle vplivati na sam izid postopka.

November 2012

BŠP 12.11.2012 prejeme odločbo MKO, s katero je izdano okoljevarstveno soglasje odpravljeno in vrnjeno v ponovni postopek in odločanje na ARSO.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Opravljeno je bilo čiščenje rastlinja s površine celotnega stadiona in s tribun. Ponovno vlomljeni prostori gloriete so bili na novo zaklenjeni, obnovljena je bila zaščita (hi) na strehi gloriete.

December 2012

BŠP na rok, 19.12.2012 odda dopolnjeno poročilo o vplivih na okolje in obrazložitve sprememb oziroma odgovorov na zahteve MKO. V poročilu je na novo narejeno poglavje o hrupu in ukrepih za zmanjšanje vplivov gradnje in obratovanja načrtovane gradnje BŠP.

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

  • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
  • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
  • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
  • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.