Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Januar 2013

ARSO vrši interni pregled oddanega poročila in ga pošlje tudi na Ministrstvo za zdravje v ponovno mnenje kot je bilo zahtevano s strani MKO.

Februar 2013

ARSO ponovno zahteva dopolnitve PVO (poziv z 21.2.2013), BŠP na rok, 8.3.2013 odda dopolnjeno poročilo in pojasnilo k dopolnitvam Poročila o vplivih na okolje. Ker je v poročilu nemogoče zadostiti novi zahtevi ARSO, da mora biti gradnja ves čas pod mejnimi vrednostmi za 2. stopnjo varstva pred hrupom, BŠP vzporedno zaprosi še za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.

Marec – April 2013

ARSO 25.4.2013 izda odločbo s katero zavrže vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Hkrati izda odločbo o zavrnitvi zahtevka BŠP za izdajo okoljevarstvenega soglasja (po 29. mesecih postopka!)

Maj 2013

BŠP 13.5.2013 vloži pritožbo k:

 • odločbi s katero je ARSO zavrgel vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom;
 • odločbi s katero je ARSO zavrnil zahtevek BŠP za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

Junij 2013

BŠP poda na MOL pobudo v okviru postopka sprememb in dopolnitev OPN MOL izvedbeni del. V pobudi BŠP predlaga, da se v OPN izvede popravek karte Območja varstva pred hrupom in se le-ta uskladi z ugotovitvami OP za OPPN, ki je pri obravnavi vpliva na hrupno obremenjenost objektov ob Koroški ulici v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa (Ur. l. RS 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) upoštevalo III. stopnjo varstva pred hrupom.

Avgust 2013

Stebriščna lopa je bila v neurju 19. avgusta 2013 poškodovana. Odneslo in poškodovalo je del strehe v dolžini cca 42 metrov.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom (Avgust 2013 ‐ Februar 2014)

V neurju z noči 19. na 30. avgusta je bila poškodovana streha na stebriščni lopi ob Dunajski cesti. Ob odstranitvi poškodovane pločevinaste strehe je bilo ugotovljeno, da je nosilna konstrukcija ostrešja poškodovana do te mere, da je potrebna rekonstrukcija. Izdelan je bil arhitekturni posnetek in izvedena naslednja dela:

 • odstranitev obstoječe konstrukcije, odvoz v deponijo (315 m2 strehe);
 • dobava, montaža in obdelava nove konstrukcije (po navodilih spomeniškega varstva in obst. profilov);
 • opaženje s plohastim opažem debeline 4 cm;
 • izdelava zaključkov v slemenu in na kapi;
 • oplesk konstrukcije in opaža;
 • namestitev podložne folije;
 • kleparska dela (namestitev žleba, pokrivanje z barvano pocinkano pločevino, izdelava slemenskih zaključkov);
 • oplesk ometa na stebriščni lopi (1x).

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

 • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
 • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
 • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
 • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.