Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Januar 2014

Na pritožbo k odločbi, s katero je ARSO zavrgel vlogo BŠP za izdajo za dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, smo 23.01.2014 prejeli odločbo, s katero so postopek ustavili. Na Ministrstvu so odločili, da je zaradi spremenjenega Zakona o varstvu okolja (začel je veljati 23.11.2013), odpravljena možnost ministrstva, da začasno in občasno dovoli čezmeren hrup in je zato postopek treba ustaviti.

ZVKDS RC je v januarju 2014 pripravil dopolnitev konservatorko restavratorskega načrta natančnim posnetkom stebriščne lope in navodili a sanacijo le te.

Marec 2014

Sanacijska dela na stebriščni lopi so bila izvedena skladno s kulturno varstvenimi pogoji. Investitor v ta namen porabi cca. 37.000€.

Junij 2014

Inšpektorat izda sklep o izvedbi nujnih vzdrževalni del na stadionu.

ZVKDS obvesti Ministrstvo za kulturo, da nima zagotovljenega vira financiranje za izvedbo del, kot izhaja iz sklepa Inšpektorata in naproša Ministrstvo, da ta sredstva zagotovi.

Julij 2014

Dne 2.7. 2014 smo prejeli odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, s katero se odpravi odločba ARSO z dne 25.4.2013, s katero je bila investitorju BŠP d.o.o. zavrnjena izdaja okoljevarstvenega soglasja. V odločbi je ugotovljeno, da je ARSO pri odločanju o zadevi nepravilno uporabil materialno pravo, nepravilno ugotovil dejansko stanje ter bistveno kršil določila upravnega postopka. Zadeva je vrnjena organu prve stopnje (ARSO) v ponovno odločanje. 31. 7. 2014 smo s strani ARSO prejeli Poziv za izjasnitev o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v zadevi.

Inšpektorat RS za kulturo in medije izda dva sklepa o nujnih vzdrževalnih delih na stadionu.

Avgust 2014

Odgovor smo pripravili in oddali 21.08.2014. V odgovoru smo ARSO pozvali, da:

 • naj uporabi predpise, ki so veljali v času izdaje prejšnje odločbe prve stopnje, saj se zaradi napak ARSO, stranke ne more postavljati v drugačen pravni položaj;
 • se ARSO sam opredeli do ustrezne stopnje varstva pred hrupom – kot ga je v odločbi opozoril MKO;
 • naj bo v svojih zahtevah poziva konkreten, saj mu ne-konkretnost očita MKO v svoji odločbi.

V odgovoru smo odgovorili tudi na vsa konkretna vprašanja v zvezi s hrupom naprav na strehah predvidenih objektov ter na voznih rampah bodočega objekta.

ZVKDS RC podjetju BŠP d. o. o. posreduje navodila za izvedbo nujnih vzdrževalnih del skladno s sklepom Inšpektorata RS za medije in kulturo z dne 11. 7. In 14. 7. 2014. Dopis ugotavlja novo stanje na objektu po vandalskem napadu med 2. In,. 3. avgustom 2014.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Po ponovnem vandalskem vdoru (4.8. 2014) in porušenju ograje na 1. terasi gloriete smo vzpostavili depo ohranjenih delov ograje gloriete na naslovu Vilharjeva‐ podhod št. 16, shramba št. 15 in o tem obvestili pristojno območno enoto ZVKDS.

September 2014

Inšpektorat za kulturo in medije izda družbi BŠP sklep o založitvi sredstev v višini 23.000€, ki je potreben za pokritje stroškov o dovolitvi izvršbe inšpektorata z dne 10. 9. 2014

November 2014

Na ponovni poziv smo odgovorili 3. 11.2014 in v njem ponovno opozorili, da opredelitev za določeno II. stopnjo varstva pred hrupom na delu Fondovih hiš ni skladna z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju ter hkrati z dodatnim dopisom (4.11.2014) pozvali pristojno ministrico naj ukrepa v skladu s svojo pristojnostjo, saj je za razvrstitev v drugo območje varstva pred hrupom ali v mirno območje poselitve, pristojen le minister za okolje.

December 2014

Z ARSO smo 2.12.2014 prejeli odločbo o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja. V utemeljitvi odločbe je organ zapisal, da skladno z Zakonom o varstvu okolja (spremenjen v letu 2013) ni pravne podlage za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Temu primerno ni niti v primeru kratkotrajnih oziroma občasnih obdobij dopustno, da bi gradbišče kot vir hrupa obremenjevalo okolje čezmerno (nad mejnimi in pod kritičnimi vrednostmi), zato okoljevarstvenega soglasja ni mogoče izdati. V okviru uradnega obvestila na svoji spletni strani je organ še zapisal, da je obstoječa zakonska ureditev na področju hrupa neustrezna.

Na odločbo ARSO smo se pritožili 17.12.2014. Hkrati smo ponovno pozvali resorno ministrico, naj se kot edina pristojna opredeli do (v OPN MOL izvedbeni del) določene II. stopnje varstva pred hrupom na območju Fondovih blokov. Po Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je namreč le minister za okolje tisti, ki lahko predpiše II. stopnjo varstva pred hrupom in ne lokalna skupnost sama. (poslano 11.12.2014).

Podjetje Bežigrajski športni park d. o. o. zaključi z nujnimi vzdrževalnimi deli na objektu Glorieta skladno s predhodnimi sklepi Inšpektorata RS za kulturo in medije.

Pregled vzdrževalnih del na Stadionu za Bežigradom

Izvedli smo vzdrževalna dela na glorieti s katerimi smo:

 • odstranili bitumenske obloge po celotni ograji na terasi gloriete;
 • izvedli sanacijo bitumenske zaščite po celotnem obodu venca gloriete, ter njeno pritrditev na venec, kolikor to dopušča sama globina venca, skladno z navodili predstavnika RC ZVKDS;
 • pregledali in očistili celotno površino terase gloriete;
 • pregledali in očistili prvotni odtoki s terase objekta, na katere bodo po izjavi prisotne dodani kovinski odtočni elementi za boljši in ustreznejši odvod vode, skladno z navodili predstavnika RC ZVKDS;
 • popravili in ponovno zaščitili streho nad stopniščem dostopa na teraso gloriete;
 • popravili vse ometi na odprtih stropovih gloriete, ter s tem zaščitili predhodno vidno armaturo;
 • vse referenčne elemente, ki so bili odstranjeni v vandalskih poškodovanjih gloriete, s strani neznanih storilcev, smo deponirani in shranjeni za kasnejšo rekonstrukcijo;
 • zaprli vstop v glorieto in dostope zabili z lesenimi ploščami, da se kar najbolj prepreči dostop morebitnim novim vandalskim pohodom.

Za popravilo poškodovanega venca smo uporabili premaz za boljši oprijem med dvema materialoma UNIGRUND premaz. Za betoniranje smo uporabili mikroarmiran HOBI BETON. Za barvanje smo uporabili REVITAL COLOR mikroarmirana akrilna fasadna barva. Za premaz rje po železu smo uporabili antikorozivni premaz FEROSAN. Za premaz venca nad ograjo smo uporabili brezbarvni premaz za vodoodbojnost SIKAGARD‐703 W. Za tesnjenje manjših razpok na vencu smo uporabili SIKA AnchroFix‐2. Za grobo malto smo uporabili klasični podaljšani grobi omet. Za fino malto klasični fini omet. Za fugiranje opečnih sten pa smo uporabili cementno podaljšano malto. Izvedli smo tudi popravilo poškodovanih opečnih vogalov vhodnega portala ob Vodovodni cesti. Dela so bila zaključena 23.12.2015.

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

 • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
 • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
 • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
 • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.