Izdatki projekta v letu 2007
11.466.294 €
Izdatki projekta v letu 2008
5.242.434 €
Izdatki projekta v letu 2009
1.176.681 €
Izdatki projekta v letu 2010
1.162.327 €
Izdatki projekta v letu 2011
814.711 €
Izdatki projekta v letu 2012
665.292 €
Izdatki projekta v letu 2013
274.433 €
Izdatki projekta v letu 2014
268.367 €
Izdatki projekta v letu 2015
208.267 €

Januar 2015

BŠP sanira še vogala vhodnega portala z Vodovodne ceste.

Oktober 2015

9.10. 2015 smo prejeli odločbo o zavrnitvi naše pritožbe k odločbi o zavrnitvi zahtevka za izdajo okoljevarstvenega soglasja.

November 2015

9.11.2015 smo vložili tožbo v upravnem sporu zoper odločbo RS Ministrstva za okolje in prostor št. 35402-4/2015/3 z dne 05.10.2015 v zvezi z odločbo št. 35402-2/2012-12 z dne 24.10.2012. V tožbi zahtevamo, da naj se izda okoljevarstveno soglasje ter odpravi odločba o zavrnitvi.

December 2015

10.12.2015 MOL sprejme Spremembe in dopolnitve OPN MOL in popravi predhodno napačno določene stopnje varstva pred hrupom za del območja Fondovih blokov v III. stopnjo kot je bilo opredeljeno v OP za OPPN za Stadion za Bežigradom, ki je bil sprejet v letu 2010.

Stroškovnik vzdrževalnih del v obdobju 2012 – 2016

  • Sanacija poškodovane streh in ostrešja stebriščne lope (2013-2014) je bila: 37.500 EUR;
  • Vrednost del del na glorieti in popravilo vogalov vhodnega portala je bila: 25.000 EUR;
  • Preostala manjša dela: oplesk stebriščne lope, periodično čiščenje vegetacije, popravilo ograje pa skupaj še: 15.000 EUR.
  • Julija 2016 ponovno pokosili stadion.

skupaj 77.500 EUR.