Okoljski vidiki BŠP

Načrtovana ureditev območja stadiona za Bežigradom oziroma izgradnja Bežigrajskega športnega parka (BŠP) se uvršča med objekte z vplivi na okolje. Za tovrstne objekte je, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Za ta namen je bilo izdelano poročilo o vplivih na okolje, ki proučuje nameravan poseg v okolje v času gradnje, obratovanja in prenehanja obratovanja v odnosu do okolja, ugotovitev in ocena neposrednih in posrednih pomembnih vplivov posega na okolje ter zdravje ljudi.

Kar se tiče vplivov na okolje, največji problem predstavlja hrup, v manjši meri tudi sevanje. Za območje posega velja III. stopnja varstva pred hrupom in I. stopnja varstva pred elektromagnetnim sevanjem. III. stopnja varstva pred hrupom velja tudi za sosednja območja, razen Dunajske ceste in Samove ulice, za njiju velja IV. stopnja varstva pred hrupom. Sicer je celotno območje Mestne občine Ljubljana uvrščeno v razred največje obremenjenosti zraka zaradi preseganj dovoljenih vrednosti delcev PM10; preseganja se pojavljajo v zimskem času in so v veliki meri posledica individualnih kurišč, v kombinaciji z neugodnimi meteorološkimi pogoji zaradi kotlinske lege mesta in slabe prevetrenosti območja.

Največji vpliv se pričakuje v času gradnje, ko se bodo odstranili nekateri obstoječi objekti. Izvajali se bodo izkop in varovanje gradbene jame ter odvoz izkopanega materiala, potekala bosta izgradnja novih objektov in ureditev gospodarske javne infrastrukture v obodnih cestah, na katero se bodo priključili novi objekti BŠP.

Izvajanje gradbenih del bo razdeljeno na 8 faz in ne bo potekalo istočasno na vseh površinah, namenjenih gradnji novih objektov BŠP. Zaradi bližine stanovanjskih in drugih občutljivih objektov bo gradbišče obratovalo le 5 dni na teden (od ponedeljka do petka), v dnevnem času. Skupni čas trajanja gradnje je tako ocenjen na 71 mesecev, pri čemer v 2. fazi v zimskih mesecih dela, pri katerih lahko nastajajo večje emisije delcev, zaradi velike obremenjenosti zraka v Ljubljani z delci, ne bodo potekala.

S temi in drugimi omilitvenimi in zaščitnimi ukrepi, ki jih določajo predpisi, in z dodatnimi ukrepi, določenimi v poročilu o vplivih na okolje, se ne pričakuje bistvenega poslabšanja kakovosti zraka ali hrupnih obremenitev v okolici gradbišča oziroma se ne pričakuje preseganj dovoljenih vrednosti.

Predvidena je začasna protihrupna ograja, čeprav ta, glede na dovoljene vrednosti za obremenjevanje okolja s hrupom gradbišč, ne bi bila potrebna. Prav tako ni pričakovati, da bi vibracije, nastale pri gradnji, vplivale na stavbe v okolici, saj je bila za izvedbo pilotov varovanja gradbene jame prav zaradi bližine stanovanjskih objektov oziroma objektov kulturne dediščine izbrana tehnologija vrtanja z dvojno rotacijo, ki povzroča bistveno manj hrupa in vibracij kot drugi načini pilotiranja. Objekti bodo zgrajeni nad najvišjim nivojem podzemne vode, pomembnejšega vpliva na podzemno vodo, tudi zaradi predpisanih in predvidenih zaščitnih ukrepov, ne bo. Gradbeni in drugi posegi v kulturni spomenik se bodo izvajali v skladu s pogoji iz konservatorskega načrta, v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in pod stalnim nadzorom predstavnika pristojne spomeniško varstvene službe.

V času obratovanja bodo objekti ogrevani daljinsko (vročevod) in tako ne bodo pomemben vir emisij v zrak. Vse prezračevalne, hladilne in druge naprave, ki povzročajo hrup, bodo nameščene tako, da preseganj dovoljenih vrednosti hrupa v okolici ne bo. Nove transformatorske postaje bodo izvedene znotraj objekta, vpliva na stanovanjske in druge, za sevanja občutljive stavbe v okolici, zaradi oddaljenosti ne bo. Tudi prestavljena bazna postaja mobilne telefonije bo nameščena na načrtovano stolpnico v jugozahodnem delu območja, na višino cca. 27 m, zato vpliva na zdravje ljudi v stavbah in na javnih površinah v okolici ne bo. V času obratovanja bo prisotna nova razsvetljava, pri kateri bodo morali biti upoštevani pogoji, določeni s predpisom, ki ureja svetlobno onesnaževanje okolja, vključno z osvetljenostjo oken sosednjih stavb; ob upoštevanju teh pogojev se čezmernih obremenitev stavb v okolici ne pričakuje.

Načrtovana izgradnja BŠP v splošnem izboljšuje stanje kulturnega spomenika. Pomeni tudi njegovo oživitev uporabe za prvotni namen in njegovo vključitev v življenje mesta. Prav tako izboljšano dostopnost spomenika, ohranjanje vedut, povečanje ekonomske vrednosti spomenika in oživitev ter promocijo Plečnikove dediščine. V primerjavi z obstoječim stanjem pomeni poseg bistveno izboljšanje stanja vidnih kakovosti prostora, bistveno izboljšani pa bodo tudi pogoji življenja in bivanja na tem območju.